อาจารย์กฤติมา อินทะกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤติมา อินทะกูล