อาจารย์ปภาดา ชมภูนิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการพยาบาล
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปภาดา ชมภูนิตย์