ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศัก อรรถโกวิท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปกรรมท้องถิ่น,ศิลปกรรมร่วมสมัย,วัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศัก อรรถโกวิท