อาจารย์สดุดี คำมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศาสนพิธีกร,ภาษาลาว, วัฒนธรรมท้องถิ่นไทหล่ม,ภาษาถิ่น จ.เพชรบูรณ์,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สดุดี คำมี