อาจารย์อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1. การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนกำลัง/แผนปฏิบัติการ 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน 4. การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ 5. การติดตามและประเมินผลโครงการ 6. รายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์