นางสาวกุสุมา สีดาเพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกุสุมา สีดาเพ็ง