อาจารย์ผู้สอนกานต์ แย้มพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจุลินทรีย์โรคพืช, การหมัก, เทคโนโลยีการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอนกานต์  แย้มพงษ์