อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : souvakon_ch@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์

อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ์