ดร.ปะราสี เอนก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปะราสี เอนก