ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : porntippapinyaphong@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเอนไซม์จาก พืชและจุลินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์แหนม

ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ