อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายปกครอง การบริหารการคลังภาครัฐ นโยบายสาธารณะ บริการสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์