ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนาฏยศิลป์ไทยศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ