ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อักษรเบรลล์ไทยและอังกฤษ, การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษระยะแรกเริ่ม, Special Education: การศึกษาพิเศษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก