นางสาวจตุทิพย์ ก๋ายะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจตุทิพย์ ก๋ายะ