นางภัทร์อร ฟองสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการสินค้าคงคลัง,การวิเคราะห์การทำงาน,การจัดการด้านคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางภัทร์อร ฟองสินธุ์