นางสาวกิ่งแก้ว ทิศตึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์ศึกษากับการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกิ่งแก้ว  ทิศตึง