ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.Astronomy 2.Astrophysics 3.Computational Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง