นายพงษ์พร พันธ์เพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพงษ์พร พันธ์เพ็ง