อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่นศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล