นางสาวจีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและแผนงานวิจัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ