ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา แก้วเสริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ กราฟฟิกดีไซน์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม