นางสาวมณีรัตน์ สวนม่วง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมณีรัตน์ สวนม่วง