ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเวศ เวชชะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเวศ เวชชะ