ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม