นายพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล