ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ ตันเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ ตันเรือน