นางสาวสุภัทรา คำหม่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจุลชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุภัทรา คำหม่อง