ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์