ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัย,ด้านการประเมินผลโครงการ,ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรวัฒน์ นนทะโชติ