อาจารย์หนึ่งฤทัย​ ศรี​สุกใส​Nungruthai

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทั่วไป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์หนึ่งฤทัย​ ศรี​สุกใส​Nungruthai