นายพิทักษ์ เรืองรัศมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยสร้างสรรค์,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิทักษ์  เรืองรัศมี