นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Database,Programming,GIS

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์