ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ประจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Analog circuit design

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ประจง