อาจารย์มนตรี วิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Production and Operation Management Production Engineer Advanced Manufacturing Process and System

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มนตรี วิมล