ผศ.เปรมชัย มูลหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอุตสหการ (QA, QC, Productivity, Cost reduction, Economic Engineering, Feasibility Study, Work study, DOE, Plant layout)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

ผศ.เปรมชัย มูลหล้า