นายสุเทพ ทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุเทพ ทองคำ