อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ (Start Up) ด้านพัฒนายอดขายและการส่งเสริมการตลาดช่องทาง การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) การเขียนแผนธุรกิจสมัยใหม่(Business Model & Lean Canvas)  ด้านการทดสอบตลาดและวิเคราะห์ผู้บริโภค ด้านการสื่อสารทางการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม