นายสมัย ศรีสวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฐานข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมัย ศรีสวย