อาจารย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ (ทาง Electrochemistry, Spectrophotometry and Chromatography),เคมีสิ่งแวดล้อม,เคมีเครื่องสำอาง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง