อาจารย์ไพรภ รัตนชูวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ไพรภ รัตนชูวงศ์