อาจารย์มณฑา หมีไพรพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัยเชิงพื้นที่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มณฑา หมีไพรพฤกษ์