ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โรคไม่ติดต่อ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล