นางเพ็ญศรี มลิทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยากรกระบวนการ การพัฒนาแผนแม่บทชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางเพ็ญศรี มลิทอง