อาจารย์ณัชชา สมจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพิ่มมูลค่า Value Engineering

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัชชา สมจันทร์