นายณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว