นางแขก บุญมาทัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางแขก  บุญมาทัน