ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป รักศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Natural product chemistry, Organic chemistry, Industrail chemistry

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป รักศิลป์