ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาพร  ปัญญาพฤกษ์