รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง