อาจารย์เอกชัย แสงโสดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา